ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
   

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน
********** 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*************

ข้อแก้ไขโรงเรียน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
เดิมลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทร สพม.3 แก้ไขเป็น ลำดับที่ 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม.3

 

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2561

หนังสือนำ เอกสารที่นำมารายงานตัว  บันทึกขอสละสิทธิ์  

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2561

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ข.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

 

 วันที่ รายละเอียด
31 กรกฎาคม 2561 *ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  * ตารางสอบการแข่งขัน
  *สนามสอบโรงเรียนประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วยผู้สมัครในกลุ่มวิชา ดังนี้
**วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  **กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิปล์ **กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล **กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา
**กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์  และกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
  *สนามสอบโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยผู้สมัครในกลุ่มวิชา ดังนี้
**กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  **กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
  *สนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วยผู้สมัครในกลุ่มวิชา ดังนี้
**กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ **กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า **กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ **กลุ่มวิชาเอกแนะแนว
**กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ **กลุ่มวิชาเอกการเงินและการบัญชี **กลุ่มวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (อาหาร) 
**กลุ่มวิชาเอกเกษตร (พืช) **กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน  **กลุ่มวิชาเอกเคมี  **กลุ่มวิชาเอกภูมิศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์
  *สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิยชการอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยผู้สมัครในกลุ่มวิชา ดังนี้
**กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา  **กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ **กลุ่มวิชาเอกศิลปะ (จิตรกรรม) **กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
และกลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา
  ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
  แผนที่สนามสอบครูผู้ช่วย