ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
โทร. 035-387405   ต่อ 14ที่ เรื่อง
1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
2 รายละเอียดตำแหน่งกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับ
3 หลักสูตรการสอบแข่งขันฯ
4 ใบสมัคร หนังสือขออนุญาตต่าง ๆ
5 ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

 

 

  สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  18 - 24 กรกฎาคม 2561

 
ที่ กลุ่มวิชา/ทางสาขาวิชาเอก ตำแหน่งว่าง 18 ก.ค.61 19 ก.ค.61 20 ก.ค.61 21 ก.ค.61 22 ก.ค.61 23 ก.ค.61 24 ก.ค.61 รวมทั้งสิ้น
1 คณิตศาสตร์ 17                
2 วิทยาศาสตร์ 9                
3 ฟิสิกส์ 3                
4 เคมี 1                
5 ภาษาไทย 30                
6 ภาษาอังกฤษ 20                
7 ภาษาจีน 2                
8 สังคมศึกษา 12                
9 ภูมิศาสตร์ 1                
10 ประวัติศาสตร์ 1                
11 สุขศึกษา 2                
12 พลศึกษา 6                
13 ศิลปะ (จิตรกรร) 1                
14 ดนตรีศึกษา 1                
15 ดนตรีสากล 1                
16  นาฎศิลป์ 3                
17 แนะแนว 2                
18 คอมพิวเตอร์ 3                
19 อุตสาหกรรมศิลป์ 1                
20 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1                
21 เกษตร  (พืช) 4                
22 คหกรรมศาสตร์  (อาหาร) 4                
23 ประถมศึกษา 4                
24 การศึกษาปฐมวัย 43                
25 บรรณารักษ์ 1                
26 การเงินและการบัญชี 1                
  รวม 174