ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
                     ยุุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                     ยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

                     ยุทธศาสตร์ที่ 3    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษา

                     ยุทธศาสตร์ที่ 4    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

                     ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างอัตลักษณ์คนดีศรีอยุธยา