กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

   
 

 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก  การดำเนินงานการจัดทำแผน

 
 
 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ งบประมาณ
   นางสุภาวดี บุญแถม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก การดำเนินงานจัดทำงบประมาณ
 
 นางสาวทัศพร ตลับงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หน้าที่หลัก การดำเนินงานการจัดทำแผน
   นางสาวภัทรา สุขนิคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่หลัก จัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ
   
  นางนุกูล คงสุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก  การดำเนินงานการจัดทำแผน