แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

   
 

นายประชุม พันธ์เรือง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล

 
 
 นางกำไล คล้ายวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
   นางสุรีพร บรรลือเขตร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 
 นางสุพรรณ เกษมสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 

 นางสุปาณี บญเพ็ชร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลักนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

   
   นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล