ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

     
   
 

นายประชุม พันธ์เรือง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล

 
 
 นางกำไล คล้ายวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นางสุปาณี บญเพ็ชร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลักนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
     
นายสุรวงค์  ทรงกลด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 นางทัศดาพร  ลองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางตรัยนภา  จ่าพันดุง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก นิเทศ ติดตาม และประเมินผล