แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                         วิสัยทัศน์                                 

                     

                         “ภูมิภาคแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”