แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
                   

                 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                ยุทธศาสตร์ที่2.       พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร

                                          การบริการและ การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ยุทธศาสตร์ที่ 3.      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

                                          และการศึกษา ตามอัธยาศัย

                ยุทธศาสตร์ที่ 4.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา

                                          และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่ 5.      พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ

                                          ศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ