ระบบตรวจสอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อย.เขต1, สพป.อย.เขต2, สพม.เขต3

แบบสอบถาม ศธจ.อย.


แบบความพึงพอใจกลุ่ม ศธจ.อย.

แบบความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบความพึงพอใจ กลุ่มศึกษานิเทศฯ


แบบความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบฯ

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.1

สถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2

สถานศึกษาสังกัด สพม3

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กระดานถามตอบ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
                   

                 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                ยุทธศาสตร์ที่2.       พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร

                                          การบริการและ การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ยุทธศาสตร์ที่ 3.      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

                                          และการศึกษา ตามอัธยาศัย

                ยุทธศาสตร์ที่ 4.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา

                                          และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่ 5.      พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ

                                          ศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ